صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ

آئین نامه ها و بخش نامه ها
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی


آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی موسسه های پژوهشیاحتساب سابقه اعضای هیئات علمیبخشنامه دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن (جدید)


شیوه نامه آیین نامه ارتقا (جدید)


گزارش نامه علمي مربوط به اعضاي هيأت علمي آموزشي(جدید)


گزارش نامه علمی مربوط به اعضای هیأت علمی پژوهشی(جدید)


چارچوب تدوین و بازنگری برنامه های درسی

بازگشت