صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اســتــادیـــاری آقـــای صــادق حمیدزاده

در چهارمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1397/03/07 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای صادق حمیدزاده از پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام از مرتبه مربی به استادیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- تبیین وضعیت موجود مبانی برنامه درسی تعلیم و تربیت از نگاه صاحب نظران و پیشنهادهای پژوهشی/نشریه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - 13/08/1393

- مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامه درسی تربیت سیاسی/دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای سیاست اسلامی/بهار و تابستان95

 


خروج