صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

برگزاری پنجمین جلسه از دور پنجم هیأت ممیزه مشترک

پنجمین جلسه از دور پنجم هیأت ممیزه مشترک مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه ای -دانشگاهی با حضور ریاست المصطفی و اعضای محترم هیئت ممیزه در مکان دفتر ریاست محترم المصطفی در روز پنجشنبه نهم بهمن مال 1399 (ساعت 12:30) به شرح ذیل برگزار گردید:

جلسه با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد. در ابتدای جلسه و قبل از شروع دستور کار، رئیس و دبیر هیــأت ممیزه، عرض خیرمقدم به اعضای محترم داشتند و سپسدبیر جلسه قبل از دستور جلسه، با توجه به ماموریت بلند مدت  آقای تصرالله سخاوتی به  خارج از کشور  جهت جایگزین برای ایشان، آقای محمدعلی میرعلی بیداخویدی عضو هیئت علمی المصطفی را با نظرسنجی و رای حداکثری اعضا، بعنوان عضو کمیسیون تخصصی علوم سیاسی انتخاب کردند.


خروج