صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه استـــادیــاری جنـاب آقـای مجیدصادقی مزیدی

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/09/17 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای مجید صادقی مزیدی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از مرتبه مربی به اسـتـادیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- شعرالمنفی و المغترب لدی محمود سامی­البارودی /مجله الجمعیه الایرانیه للغته العربیه وآدابها/1390/02/09
- الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی و ملک الشعراء بهار/ فصلیه اللسان المبین (بحوث فی الادب العربی / 1392/01/29

خروج