صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه استـــادیــاری سرکارخانم زیـنـب روسـتـایـی

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/09/17 با ارتقاء مرتبه علمی سرکارخانم زینب روستایی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از مرتبه مربی به اسـتـادیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

• اسرار ابلاغی استفهام در قرآن کریم/مجله ادب عربی /زمستان 1394

• حوزه معنائی تربیت براساس واژگان جانشین در قرآن کریم /مجله پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت /1398/09/17


خروج